Lomma

Lomma är en tätort i Skåne och centralort i Lomma kommun, Skåne län. Lomma som är lokaliserat vid kusten ligger strax väster om Lund och strax norr om Malmö.
Lomma Hamnstad

Historia

Lomma nämns i Knut den heliges gåvobrev under namnet Lumaby år 1085. Skånes kulturella centrum låg på den tiden på Lundaslätten, vars livsnerv var Höje å och de transporter som kunde göras på vattendraget. Via Höje å gick det på den tiden att transportera gods och varor till Uppåkra, Lund, Heddinge (Nuvarande Kyrkheddinge) och Dalby med sin kungsgård. På grund av läget vid Höje ås mynning blev Lomma en naturlig hamn för tull, omlastning och handel och hade stadsrättigheter, men fick senare sina rättigheter inskränkta till förmån för Malmö. Fram till en bro 1682 byggdes över Höje å i Lomma fanns en färja för att ta sig över ån (med olika taxor för häst, skodd och oskodd vagn). Anledningen till att bron inte byggdes tidigare var att den skulle hindrat båttrafiken. Redan 1682 fanns det ett tegelbruk i Lomma, men samhället växte ytterligare efter det att Frans Henrik Kockum förlade ytterligare ett lerbruk till Lomma 1854, ett lerbruk som länge var ett av Skånes största. Spåren efter det återfinns via de många dammar som ännu finns kvar i nordvästra Lomma. Årstillverkningen var länge drygt 2,5 miljoner tegelstenar och produktionen fick även hamnen att expandera, då havet blev den naturliga transportvägen. Förutom att leran kring Lomma var lämplig för tegel, var den även lämplig som en av råvarorna för cement. Skånska Cement AB grundades 1871 och började året därpå tillverka Portlandcement i Lomma. Kalken (som är den andra beståndsdelen i cement) kom bland annat från Saltholm. Av naturliga skäl var tegel och kalktillverkning säsongsarbete och som mest kunde 350 personer arbeta vid cementfabriken under sommarhalvåret. Lomma har blivit omskrivet för de stora skandalerna kring eternitfabriken i Lomma.
Gamla Lomma

Natur och friluftliv

Lomma kommun ligger inom Öresunds kustzon. Landskapet är övervägande flackt och naturen i kommunen präglas av havet och det öppna landskapet. Det finns inte mycket allemansrättslig mark men den vi har är desto mer värdefull. Naturområden finns framför allt i anknytning till stranden, till exempel Lödde å mynning och Alnarps ängar. Andra värdefulla områden ligger längs åarna och vid de tegeldammar som finns framför allt nära Lomma tätort. Kommunen har även flera fina gamla parker, där den mest kända är Alnarpsparken men även Bjärreds saltsjöbad utgör en fin miljö.
Slottet i Alnarp

Skogsområden är sällsynta, men i kommunen ligger Habo fure och Kyrkfuret, två tallplanteringar, som tillsammans bildar ett större rekreationsområde med skogskänsla. För fågellivet är revlarna ute i Lommabukten viktiga platser för rast och födosökning. Naturen är viktig för oss människor. I en stressad tid hjälper den oss att få lugn och ro och att varva ner. Det har visat sig att naturen ökar vårt välbefinnande och vår hälsa. Naturen är också livsrum för både djur och växter. Det ekologiska samspelet är känsligt och det är viktigt att vi tar hand om naturen även så att det ekologiska samspelet kan fortgå.

Slättängsdammen
Ⓒ 2015 Cecilia Wemlén